www.xbmt.net > 1~12月的英语怎么写?

1~12月的英语怎么写?

January——1月

1月-January 2月-February 3月-March 4月-April 5月-May 6月-June 7月-July 8月-August 9月-September 10月-October 11月-November 12月-December

一月 杰牛尔瑞 二月 费不若瑞 三月 嘛吃 四月 诶普若 五月 美 六月 局恩 七月 局乃 八月 哦跟死特 九月 涩普疼呗儿 十月 哦克投呗儿 十一月 no文呗儿 十二月 低声部儿 O(∩_∩)O~望采纳

一月 January 二月 February 三月 March 四月 April 五月 May 六月 June 七月 July 八月 August 九月 September 十月 October 十一月 November 十二月 December

一月 january 二月 february 三月 march 四月 april 五月 may 六月 june 七月 july 八月 august 九月 september 十月 october 十一月 november 十二月 december 月份首字母要大写哦!

January——1月 February——2月 March-----3月 April——4月 May——5月 June——6月 July——7月 August——8月 September——9月 October——10月 November——11月 December——12月

你好! 一月:January [ˈdʒænjuəri] 二月:February [ˈfebruəri] 三月:March [mɑ:tʃ] 四月:April [ˈeiprəl] 五月:May [mei] 六月:June [dʒu:n] 七月:July [dʒu(:)ˈlai] 八月:August...

January February March April May June July August September October November December

全称: January(一月), February(二月), March(三月), April(四月), May(五月), June(六月), July(七月), August(八月), September(九月), October(十月), November(十一月), December(十二月) 缩写: Jan(一月), Feb...

1~12月的英文翻译如下:一月January 英 ['dʒænjʊ(ə)rɪ] 美 ['dʒænjʊ'ɛri] 二月February英 [ˈfebrʊərɪ] 美 [ˈfebrʊerɪ;'fɛbrʊɛrɪ] 三月Ma...

网站地图

All rights reserved Powered by www.xbmt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.xbmt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com